Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.pzs-chojnow.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-24.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-24.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kamińska, szkola@pzs-chojnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 819 65 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie składa się z trzech budynków w różnych częściach miasta oraz hali sportowej.

Budynki Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie są częściowo przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi.

Do Szkoły można wejść z psem asystującym.

Budynek przy ul. Witosa 1

Do budynku szkoły można wejść od strony ulicy (jedno wejście) oraz od strony podwórza (dwa wejścia). Za drzwiami wejściowymi należy pokonać kilka stopni aby dojść do holu, na którym znajduje się: biblioteka, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga, dwie sale lekcyjne oraz toalety (damską, męska oraz dla osób niepełnosprawnych). Po obydwu stronach głównego holu znajdują się schody prowadzące na I i II piętra.

Sekretariat szkolny znajduje się na I piętrze w prawym skrzydle.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

W budynku administracji, który znajduje się w podwórzu szkolnym znajduje się aula szkolna oraz gabinety: dyrektora szkoły, sekretariat główny, gabinety księgowości, gabinet wicedyrektora ds. ekonomicznych. Do auli, która znajduje się I piętrze prowadzi klatka schodowa. Gabinety administracji szkolnej znajdują się na poziomie 0.

Budynek przy ul. Poźniaków 2

Do budynku szkoły można wejść od strony głównej lub od parku szkolnego. Główne wejście jest na poziomie 0. Od parku … . Na parterze znajduje się Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Sekretariat z gabinetem wicedyrektora, aula i sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 16

Główne wejście do budynku jest na poziomie 0. Za drzwiami znajduje się hol szkolny, w którym znajdują się: sekretariat z gabinetem wicedyrektora, toalety (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych), świetlica szkolna, biblioteka, sala gimnastyczna

z zapleczem sanitarnym, gabinet SIMP oraz dwie sale lekcyjne.

Pozostałe sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Hala Sportowa ul. Matejki 1

Przed halą znajduje się parking na 6 aut. Główne wejście jest na poziomie 0, na którym znajdują się sanitariaty, szatnie sportowe, gabinety nauczycieli, siłownia i hala sportowa. Na piętrze znajduje się widownia.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W budynku szkolnym nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • W sposób ciągły podejmowane są prace nad dostosowywaniem strony internetowej do wymagań prawnych.
 • Odpowiadający: Mariusz Kowalczyk / Data wytworzenia: 2024-01-26

  Udostępniający: Mariusz Kowalczyk / Data udostępnienia: 2024-01-26 13:48:56

  Aktualizujący: Mariusz Kowalczyk / Data aktualizacji: 2024-01-28 14:10:10

  Wyświetleń: 580

  Aby uzyskać archiwalną wersję strony należy skontaktować się z redakcją
  Tytuł Wersja Data Aktualizował
  Deklaracja dostępności 2 2024-01-28 14:10:10 Mariusz Kowalczyk
  Deklaracja dostępności 1

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

  ul.Witosa 1

  59-525 Chojnów